SANAT KURULU

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
SANAT KURULU
ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GENEL GEREKÇE

Beşiktaş Belediyesi Sanat Kurulun kurulması ile ;

– Öncelikli olarak değerli kurul üyelerimiz eliyle oluşan nitelikli değerlendirme mekanizması sayesinde Beşiktaş Belediyesinin vatandaşına sunduğu sanat faaliyetlerinin ve sanatsal değer taşıyan etkinliklerinin nicelik olarak çoğalması, nitelik olarak çeşitlenmesini ,

– İlçemiz aracılığı ile ülkemizin kültür ve sanatının dünyada tanıtılması ,

sağlamaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam
MADDE 1:
– Bu Yönetmeliğin amacı, görsel-işitsel yapımlar ile sahne sanatlarının, müzik, edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanatların geliştirilip güçlendirilmesi, tanıtılması, yaygınlaştırılması, toplumun her kesiminin sanat ürünlerinden verimli şekilde yararlanması, sanat aracılığıyla çağdaş ve etkin bir iletişim ortamının yaratılması için; bu alanlarda sanatımıza katkı sağlayacak nitelikteki ulusal veya uluslararası projelerin değerlendirilmesi ile Beşiktaş Sanat Kurulunun kuruluşuna, teşkilatına, görevlerine, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Tanımlar
MADDE 2:
– Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;
2.1. Başkan: Beşiktaş Belediye Başkanını
2.2. İkinci Başkan: Kurul Başkanı
2.3. Müdür: Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
2.4. Kurul : Beşiktaş Belediyesi Sanat Kurulu
2.5. Üye: Beşiktaş Belediyesi Sanat Kurulu Üyelerini

İKİNCİ BÖLÜM
Beşiktaş Belediyesi Sanat Kurulu
MADDE 3:

3.1. Sanat projelerinin değerlendirilmesi amacı ile Beşiktaş Sanat Kurulu kurulmuştur.
3.2. Kurul kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında başkana bağlı olarak yerine getirir ve kullanır. Kurul hizmetlerini ve görevlerini kurul üyeleri eliyle yürütülür.
3.3. Beşiktaş Sanat Kurulu on üç üyeden oluşur. Başkanı Belediye Başkanıdır.
3.4. Kurul üyelerinin görev süresi bir yıldır. Bir kişi kurul üyeliğine birden fazla kez atanabilir. Herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde Başkan tarafından yeniden atama yapılır.
3.5. Kurul; Başkanın, Başkanın bulunmadığı durumda Kurul Başkanının çağrısı üzerine en az yedi üyenin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Alınan kararlar Başkanın onayı ile kabul edilir. Oyların eşit olması halinde Başkanın oy kullandığı yönde karar alınmış kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
3.6. Kurul üyeleri, ticari illiyet bağı ya da üyelikleri olan kurum ve kuruluşlarla kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantılara ve oylamalara katılamaz.
3.7. Kurul üyeleri ve kurul başkanı, sahibi oldukları yada içinde yer aldıkları sanatsal içerikli etkinliklerini (tiyatro gösterimi, oyun, konser, sergi vs.) kurulun kuruluşundan itibaren 1 yıl süre içinde 2 kereden fazla kurul değerlendirmesine sokamaz ve Beşiktaş Belediyesi bünyesinde 2 kereden fazla bedelli olarak gösterime girmez.
3.8.Kurul üyeleri ve yönetim kurulu başkanı sahibi oldukları yada içinde yer aldıkları sanatsal içerikli etkinliklerini (tiyatro gösterimi, oyun, konser, sergi vs.) kurulun kuruluşundan itibaren 1 yıl süre içinde en fazla 6 defa olmak üzere, Beşiktaş Belediyesi bünyesindeki alanları kullanmak için (kendi imkanları ile bilet satışı yapmak koşulu ile) kurul değerlendirmesi sokabilir.
3.9. Beşiktaş Belediyesinde görevli personel dışındaki üyeler izin, rapor veya görevlendirme halleri dışında bir nedenle bir takvim yılında üç toplantıya katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.

3.10. Bu Yönetmelik veya diğer mevzuatla belirlenenlerin yanı sıra Beşiktaş Sanat Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
3.10.1. Görsel-işitsel yapımlar ile sahne sanatlarının müzik, edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanat dallarında kültür ve sanatımıza katkı sağlayacak nitelikteki projelerinin değerlendirilmesi kararında yer alan projenin içeriğine ve amacına uygun gerçekleşmesi için gerekli kararı alır.

3.10.2. Bu Yönetmelik kapsamındaki sanat faaliyetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla görsel-işitsel yapımlar ile sahne sanatlarının, müzik, edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanatlara yönelik olarak projeler yaptırılması için görüş ve öneri sunmak, uluslararası düzeyde Beşiktaş Belediyesinin tanıtımına yönelik özel nitelikteki proje ve yapımların hayata geçmesini sağlamak.
3.10.3. Yıllık sanatsal faaliyetlerin gerçekleşimi raporu ve gelişim ile ilgili sair raporları hazırlamak ve Başkanlığa sunmak.
3.10. 4. Uluslararası organizasyon ve teşkilatların sektöre ilişkin mevzuat ve uygulamalarını
izlemek, yasal düzenleme ihtiyacı duyulması halinde gerekli hazırlıkları yaparak Başkanlığa
sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Beşiktaş Sanat Kurulu Teşkilâtı

MADDE 4:
4.1. Kurul teşkilatı Başkan, Kurul Başkanı ve üyelerden oluşur.
4.2. Kurumun en üst yöneticisi olan Başkan, Kurulun aldığı kararları onaylanmasından sorumludur, Yönetim Kurulu Başkanı Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan ve Başkanca onaylanan kararların yürütülmesinden sorumludur.
4.3. Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
4.3.1. Kurul toplantılarının tarih ve gündemini belirlemek, toplantıları yönetmek.
4.3.2. Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak ve uygulanmasını
izlemek.
4.3.3. Kurumu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek,
4.3.4.Mevzuata, stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak Kurumun ilgili birimlerince hazırlanacak raporu sunmak,

4.3.5. Hizmet alanlarında, Belediye’nin verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde
Organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak için gerekli desteği vermek,

4.3.6. Kurulun hizmet alanları şunlardır:
1) Tiyatro Oyunu Değerlendirme
2) Opera, Bale, Dans Gösterilerini Değerlendirme
3) Müzik Konserlerini Değerlendirme
4) Geleneksel Sanatlar Etkinlik ve Faaliyetlerini Değerlendirme
5) Görsel Sanatlar Etkinlik ve Faaliyetlerini Değerlendirme
6) Edebi Eserleri Değerlendirme

MADDE 5:

Beşiktaş Belediyesi Sanat Kurulu

1.Başkan
2. Kurul Başkanı
3.Meclis Üyesi
4.Kent Konseyi Başkanı
5.Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
6. Sanatçı Üye
7. Sanatçı Üye
8. Sanatçı Üye
9. Sanatçı Üye
10. Sanatçı Üye
11. Sanatçı Üye
12. Sanatçı Üye
13. Sanatçı Üye
14. Kurul Sekteri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme İlkeleri

MADDE 6:

Kurul, projelerin değerlendirilmesi sürecinde;

6.1. Tiyatro, opera, bale, dans gibi sahne sanatları ve bunların uyarlamaları ile müzik,
edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanatların öncelikle Beşiktaş ilçesinde olmak üzere ülke içinde ve uluslararası alanda geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması,

6.2. Sanat ürün, üretim ve faaliyetlerinden toplumun her kesiminin yararlanması yoluyla öncelikle Beşiktaş olmak üzere ülkemiz genelinde çağdaş, verimli ve etkin bir iletişim ortamının yaratılması,

6.3. Kültür ve sanat hayatımızın ve birikimimizin zenginleşmesine ve korunmasına katkı sağlaması,

ilkeleri çerçevesinde karar verir.

Değerlendirme Usulü

MADDE 7 :

7.1. Bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak olan bütçenin hangi projelerde kullanılacağı Kurul tarafından belirlenir ve Başkan tarafından onaylanır,

7.2. Kurulda yapılacak proje veya sanatsal faaliyetlerin değerlendirmeleri için toplanan Kurul sonucunda alınan karar , Belediye Başkanı onayı ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne iletilir.

 

 

2017-2018 SANAT KURULU ÜYELERİMİZ
(isimler alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

Altan GÖRDÜM
Arya Su ALTIOKLAR
Erdal ÖZYAĞCILAR
Güzin ÖZYAĞCILAR
Hilal ARSLANGİRAY KAZANBAL
İpek AÇAR
Kemal GEMİCİ
Kemal KOCATÜRK
Prof. Dr. Leyla Pınar TANSEVER
Av. Murat HAZİNEDAR
Mürvet GÜNDAY
Nur Niyaz BİLDİK
Okay ŞENOL
Oktay ŞENOL
Renan KOEN
Sevinç ERBULAK
Şirin PANCAROĞLU
Tuğba HACISÜLEYMANOĞLU
Yücel ÖZEKE
Zeynep CİVELEK ÇAYNAK

2016-2017 SANAT KURULU ÜYELERİMİZ
(isimler alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

Altan GÖRDÜM
Arya Su ALTIOKLAR
Erdal ÖZYAĞCILAR
Güzin ÖZYAĞCILAR
Hilal ARSLANGİRAY KAZANBAL
İpek AÇAR
Kemal GEMİCİ
Kemal KOCATÜRK
Prof. Dr. Leyla Pınar TANSEVER
Av. Murat HAZİNEDAR
Mürvet GÜNDAY
Prof. Nazan ERKMEN
Nur Niyaz BİLDİK
Okay ŞENOL
Oktay ŞENOL
Renan KOEN
Sevinç ERBULAK
Tuğba HACISÜLEYMANOĞLU
Yücel ÖZEKE
Zeynep CİVELEK ÇAYNAK

2015-2016 SANAT KURULU ÜYELERİMİZ
(isimler alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

Ali YALÇINER
Behzat UYGUR
Burhan AKDAĞ
Cihan HACIFAZLIOĞLU
Dilek TÜRKER
Ferhunde ŞİRİN
Av. Murat HAZİNEDAR
Muzaffer AKYOL
Selin İŞCAN
Şerife AYVERE ÖZMÜŞ
Uğur ULUDAĞ
Yavuz ÖZKAN
Zeynep ÇAYNAK

Beşiktaş Belediyesi


BKS logo

© 2023 Beşiktaş Belediyesi. Sitedeki tüm metin ve görseller Beşiktaş Belediyesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

F5 İletişim